Километраж, километричен камък

В съня показват, че вече си съвсем близо до целта си, скоро ще постигнеш желанията си.